Firma Kic-Pak kontynuuje konsekwentną ekspansję na rynku polskim. Dziś z dumą chcielibyśmy poinformować o trwającym projekcie ” Wzrost konkurencyjności KIC-PAK Sp. j poprzez wdrożenie nowej technologii i wprowadzenie nowych produktów” dotyczącym uruchomienia nowej produkcji worków typu Y z zastosowaniem innowacyjnej technologii. Wierzymy, że powyższy projekt pozwoli nam zagwarantować najwyższej jakości produkty dla naszych klientów.

Więcej informacji na temat projektu można pobrać tu.

tablica

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków Budżetu Państwa”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Opis projektu:

Spółka KIC-PAK prowadzi działalność w zakresie produkcji folii jedno, dwu i trzywarstwowych, głównie worków i kapturów przeznaczonych do pakowania artykułów przemysłowych. Wnioskodawca tworzy własne receptury oraz specjalne mieszanki umożliwiające produkcję folii o różnych właściwościach.

Podczas procesów technologicznych wykorzystywane są metody wytłaczania i rozdmuchu folii, przy zastosowaniu dodatków poprawiających jej właściwości, takich jak stabilizator powodujący większą odporność na działanie promieni UV.
Produkowane wyroby opakowaniowe wykonane z folii miękkich – arkusze, kaptury, worki – tworzą główną ofertę firmy. Spółka prowadzi również sprzedaż hurtową granulatów i regranulatów LPDE oraz działalność poligraficzną, w ramach której oferuje usługi nadruku na foliach metodą fleksograficzną.

Przedmiotem projektu jest nabycie oraz instalacja i uruchomienie maszyny do worków ze zgrzewem dennym. Dzięki realizacji projektu zostaną wprowadzone na rynek nowe rodzaje kapturów paletowych, zwanych też kapturami typu Y.
Dzięki wdrożeniu nowej maszyny nastąpi również implementacja wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych samodzielnie przez firmę w zakresie składu nowych wyrobów. Firma we własnym zakresie opracowuje receptury poszczególnych produktów.

Efektem synergicznym projektu będzie wzrost zatrudnienia, podniesienie poziomu informatyzacji firmy oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.
Zakres projektu został opracowany w oparciu o potrzeby rynku i oczekiwania klientów, posiadane zasoby techniczne i finansowe przedsiębiorstwa oraz prognozy dla branży i rynku.

Realizacja projektu będzie miała istotny wpływ na podniesienie konkurencyjności Wnioskodawcy, przyczyni się również do podniesienia konkurencyjności regionu w układzie:
– ponadlokalnym – przyczyniając się do zwiększenia spójności regionu poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwijanie gospodarki poza obszarem metropolitarnym,
– krajowym – przyczyniając się do rozwoju województwa firma podnosi jego konkurencyjność na tle innych regionów,
– europejskim – wdrażając innowacyjne rozwiązania spółka będzie mogła z powodzeniem konkurować z firmami zagranicznymi i sprostać wysokim wymaganiom jakościowym, dlatego będzie mogła rozwijać eksport, wpływając tym samym na poprawę salda bilansu wymiany handlowej.

W celu realizacji projektu przedsiębiorstwo podjęło dotychczas następujące działania:
– analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
– analiza potrzeb firmy, w tym potrzeb inwestycyjnych,
– analiza dostępnych rozwiązań technologicznych,
– analiza ofert na planowaną maszynę, w tym: parametrów technicznych, zakresu zastosowanych innowacji, cen, kosztów związanych z eksploatacją.

Dotychczas nie zostały zawarte żadne umowy z dostawcami. Projekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót budowlanych. Przedsiębiorstwo posiada odpowiednie pomieszczenia do zainstalowania zakupionego środka trwałego, a projekt jest przygotowany pod względem technicznym oraz finansowym.

Do ryzyk przewidzianych w projekcie można zaliczyć:
– zmianę koniunktury,
– pojawienie się nowszych technologii,
– opóźnienia ze strony dostawców, wpływające na zmiany harmonogramu projektu,
– wysoki kurs walut w stosunku do PLN, który zwiększy koszty inwestycji.
W celu zapobiegania wymienionym powyżej ryzykom Wnioskodawca będzie monitorować
harmonogram realizacji projektu i sytuację na rynku.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy KIC-PAK Sp. j.

Cel projektu:

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
– poszerzenie oferty o 1 nową gamę produktów – nowe rodzaje kapturów typu Y,
– poszerzenie rynków zbytu (w tym zagranicznych) i zwiększenie portfela klientów,
– zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów,
– utworzenie 4 nowych miejsc pracy,
– rozbudowę parku maszynowego i wdrożenie technologii innowacyjnej w skali świata,
– wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych samodzielnie.

Cel główny projektu wpisuje się w cel generalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa” oraz celu szczegółowego RPO WM „Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy”. Wnioskodawca realizuje projekt, w efekcie którego nastąpi poprawa jego konkurencyjności, co przełoży się na poprawę konkurencyjności i rozwój gospodarczy regionu.
Cel projektu zgodny jest z celem głównym Priorytetu I „Poprawa konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”. Wnioskodawca jest przedsiębiorcą i dzięki udzielonemu wsparciu nastąpi rozwój jego potencjału innowacyjnego.
Projekt wpisuje się bezpośrednio w cel działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości „Podniesienie konkurencyjności mikro przedsiębiorstw i MSP poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości”. Wnioskodawca należy do sektora MSP, w ramach projektu wdraża innowacyjną technologię, co pozwoli na wzrost jego konkurencyjności.

Warunkiem osiągnięcia wyżej wymienionych celów jest inwestycja w nową, innowacyjną maszynę do produkcji worków ze zgrzewem dennym.

Konieczność realizacji projektu wynika z zapotrzebowania rynku. Spółka we własnym zakresie przeprowadziła analizę rynku w oparciu o: własną wiedzę i doświadczenie, dane z targów branżowych, dane GUS i raporty dostępne w internecie oraz opinie ekspertów, publikowane w czasopismach dla branży. Wnioski z tej analizy są następujące:
– nabywcy oczekują zaangażowania w realizację ich zamówień oraz doradztwa,
– klienci oczekują szerokich możliwości technologicznych, niezbędnych do wykonania produktów o różnych wymiarach i wysokiej odporności na uszkodzenia,
– oczekują możliwości wykonania nowych rodzajów kapturów paletowych typu Y.

Ponadto analiza popytu, w szczególności w branży producentów sprzętu AGD wykazała, że zapotrzebowanie na opakowania tego typy będzie w najbliższych latach rosnąć, ze względu na zwiększanie się liczby ich zakładów w Polsce.

W związku z powyższym inwestycja jest konieczna by podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa i w kompleksowy sposób realizować zmówienia na wszystkie elementy niezbędne do pakowania wyrobów przez producentów.

Konieczność realizacji projektu w opisanym zakresie wynika więc z aktualnej sytuacji rynkowej.

eu