Wspólnicy Zakładu Produkcyjno-Handlowego ”KIC-PAK” Zdzisław Kiciński, Irena Kicińska i Lidia Kicińska spółka jawna uprzejmie informują,
że  w dniu 24.09.2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do rejestru
przedsiębiorców KIC-PAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

KIC-PAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia ”KIC-PAK” Zdzisław Kiciński, Irena Kicińska i Lidia Kicińska
spółka jawna. Przekształcenie to dokonane zostało zgodnie z przepisami Działu III Przekształcenia Spółek Ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

Powstała z przekształcenia spółki jawnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest z punktu widzenia obowiązujących przepisów
prawa następcą prawnym spółki jawnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejmie w całości aktywa i pasywa dotychczasowego Zakładu.
Nastąpi tzw. sukcesja uniwersalna oznaczająca, że Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będą przysługiwać wszelkie prawa i obowiązki spółki jawnej (art. 553 KSH).

Zmianę formy prawnej potwierdza jawny i ogólnie dostępny Odpis Aktualny z  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższych zmian we wszelkich dokumentach, w których wymagane jest umieszczanie powyższych
danych. Prosimy również, jeżeli jest to konieczne zawarcie stosownych aneksów do umów, z których będzie wynikać, że stroną umowy z dniem 24.09.2015 r.
w miejsce ”KIC-PAK” Zdzisław Kiciński, Irena Kicińska i Lidia Kicińska spółka jawna staje się KIC-PAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

KMBT22220150929141802 KMBT22220150929141808-1 KMBT22220150929141808-2 KMBT22220150929141808-3 KMBT22220150929141808-4 KMBT22220150929141808-5 KMBT22220150929141808-6 KMBT22220150929141808-7