folia-3w

  •  Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji folii trójwarstwowych w firmie KIC-PAK Sp. j. w celu podniesienia jej konkurencyjności
  • Beneficjent: Zakład Produkcyjno-Handlowy „KIC-PAK” Zdzisław Kiciński, Irena Kicińska i Lidia Kicińska Spółka Jawna
  • Wartość projektu: 1 242 300,00zł
  • Wartość dofinansowania: 454 399,00zł
  • Inwestycja zrealizowana została w okresie: 01.05.2012 r. – 31.08.2013 r.
  • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.
  • Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

OPIS Projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej linii do produkcji folii, umożliwiającej produkcję w jednym ciągu worków, kapturów i arkuszy folii opakowaniowej oraz folii typu stretch i stretch hood. Inwestycja realizowana będzie w jednym etapie obejmującym zakup 1 szt. środka trwałego – linii technologicznej do produkcji folii trójwarstwowej metodą rozdmuchu. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz zaliczki uzyskanej na poczet dotacji.

Realizację rzeczowego zakresu inwestycji poprzedzi skierowanie zapytań ofertowych do potencjalnych dostawców i wybór oferty najkorzystniejszej pod względem jakościowym i ekonomicznym.

Uruchomienie nowej linii technologicznej pozwoli na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez:

– poszerzenie oferty o 5 gam nowych produktów (folie stretch-hood o szer. do 4000 mm, folie stretch, worki na roli (termokurczliwe i zwykłe), arkusze folii na roli oraz kaptury na roli (termokurczliwe i zwykłe),

– wprowadzenie udoskonalonych produktów – folie trójwarstwowe – w ofercie spółki występują produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów i charakteru ich produktów, np. dla zakładów produkujących AGD warstwa środkowa folii zawierać będzie substancję antykorozyjną a warstwa zewnętrzna – substancję antystatyczną. Folie te będą też miały wyższą odporność na uszkodzenia. Posiadane dotychczas maszyny wytwarzały folie jednowarstwowe, do których nie można było dodawać wszystkich dodatków, których życzyli sobie klienci,

– poszerzenie rynków zbytu i zwiększenie portfela klientów,

– pozyskanie nowych rynków zagranicznych,

– zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów i usług,

– zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa,

Dzięki wdrożeniu nowej linii do produkcji folii nastąpi również implementacja wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych samodzielnie przez firmę w zakresie składu nowych produktów. Firma we własnym zakresie opracowuje receptury poszczególnych produktów. Ponieważ nowa maszyna produkować będzie folię trójwarstwową, pojawia się konieczność opracowania składu każdej z warstw. Ponadto jako surowiec do produkcji folii na nowej linii zastosowaną zostaną regranulaty (surowce wtórne).

Efektem synergicznym projektu będzie wzrost zatrudnienia, podniesienie poziomu informatyzacji firmy oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.

Zakres projektu został opracowany w oparciu o potrzeby rynku i oczekiwania klientów, posiadane zasoby techniczne i finansowe przedsiębiorstwa oraz prognozy dla branży i rynku.

Realizacja projektu będzie miała istotny wpływ na podniesienie konkurencyjności Wnioskodawcy, przyczyni się również do podniesienia konkurencyjności regionu w układzie:

– ponadlokalnym, przyczyniając się do zwiększenia spójności regionu poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwijanie gospodarki poza obszarem metropolitarnym

– krajowym, przyczyniając się do rozwoju województwa podnosi jego konkurencyjność na tle innych regionów

– europejskim, wdrażając innowacyjne rozwiązania spółka będzie mogła z powodzeniem konkurować z firmami zagranicznymi i sprostać wysokim wymaganiom jakościowym, dlatego będzie mogła rozwijać eksport, wpływając tym samym na poprawę salda bilansu wymiany handlowej.

W celu realizacji projektu przedsiębiorstwo podjęło dotychczas następujące działania:

– analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa,

– analiza potrzeb spółki, w tym potrzeb inwestycyjnych,

– analiza dostępnych rozwiązań technologicznych,

– analiza ofert maszyn dostępnych na rynku, w tym: parametrów technicznych, zakresu zastosowanych innowacji, cen, kosztów związanych z eksploatacją.

Dotychczas nie zostały zawarte żadne umowy z dostawcami, projekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Przedsiębiorstwo posiada odpowiednie pomieszczenia do zainstalowania w nich zakupionej linii produkcyjnej. Projekt jest przygotowany pod względem technicznym oraz finansowym.

Do ryzyk mogących wystąpić w projekcie można zaliczyć następujące czynniki:

– zmiana koniunktury,

– pojawienie się na rynku konkurentów,

– pojawienie się nowszych technologii,

– opóźnienia ze strony dostawców, wpływające na zmiany harmonogramu projektu,

– wysoki kurs euro, który zwiększy koszty inwestycji.

W celu zapobiegania wymienionym powyżej ryzykom Wnioskodawca będzie monitorować harmonogram realizacji projektu i sytuację na rynku.